Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2019

6732 2a4b 500
Reposted fromemcu2 emcu2 viamonam monam
9098 b58c 500

huariqueje:

Picasso’s Atelier  at 7 Rue des Grands-Augustin , Paris -  Alexander Lieberman 1954

American 1912-1999

Photography

Reposted fromLittleJack LittleJack viamonam monam
8909 01db 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viamonam monam
darshan
6283 dd74 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viamonam monam
darshan
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viamonam monam
darshan
7994 1cdf
Reposted fromkarahippie karahippie viamonam monam
darshan
2594 e247
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamonam monam
darshan
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viamonam monam
darshan
darshan
6136 8b11 500
Reposted fromtost tost viamonam monam
darshan
3424 275d 500
Reposted from0 0 viamonam monam
darshan
5821 db21 500
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viamonam monam
darshan
0874 265f 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viamonam monam
darshan
9831 adfc
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viamonam monam
darshan
Reposted fromshakeme shakeme viaamania amania
darshan
7472 392a 500
She makes the sound the sea makes, knee-deep in the north sea


Reposted fromneskim neskim
darshan
7486 550d 500
Reposted fromneskim neskim
darshan

Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się pokazać, kiedy stoisz przed drugą osobą odsłonięty i w odpowiedzi słyszysz: 'jesteś bezpieczny ze mną' - to jest intymność.

— Taylor Jenkins Reid
Reposted frommonam monam
darshan
3697 f508 500
Reposted fromverronique verronique viaamania amania
8460 8273
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaamania amania
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl