Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 19 2017

5057 5dfc 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viamonam monam
darshan
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viamonam monam
darshan
5642 cea0
Reposted fromunr-eal unr-eal viamonam monam
darshan
7274 e93d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamonam monam
darshan
5697 939c
Reposted fromsosna sosna viaamania amania
darshan
Reposted fromFlau Flau viaamania amania
darshan
Reposted fromFlau Flau viaamania amania
5034 4c18
Reposted fromnudes nudes viaamania amania
darshan
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viaamania amania
darshan
1879 fb9c 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaamania amania
darshan
Reposted fromFlau Flau viaamania amania
darshan
2974 5477
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaamania amania
darshan
7220 3004
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaamania amania
darshan
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaamania amania
darshan
darshan

July 22 2017

darshan
0814 dec0 500
Reposted fromhepke hepke viamonam monam
6732 2a4b 500
Reposted fromemcu2 emcu2 viamonam monam
9098 b58c 500

huariqueje:

Picasso’s Atelier  at 7 Rue des Grands-Augustin , Paris -  Alexander Lieberman 1954

American 1912-1999

Photography

Reposted fromLittleJack LittleJack viamonam monam
darshan
6283 dd74 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viamonam monam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl