Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

darshan
0814 dec0 500
Reposted fromhepke hepke viamonam monam
6732 2a4b 500
Reposted fromemcu2 emcu2 viamonam monam
9098 b58c 500

huariqueje:

Picasso’s Atelier  at 7 Rue des Grands-Augustin , Paris -  Alexander Lieberman 1954

American 1912-1999

Photography

Reposted fromLittleJack LittleJack viamonam monam
darshan
6283 dd74 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viamonam monam

July 03 2017

darshan
8248 87e6 500
Reposted fromtfu tfu viamonam monam
darshan
2527 50a6 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamonam monam
7691 6825 500
Reposted fromtoxicpixie toxicpixie viamonam monam
darshan
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamonam monam
darshan
darshan
4971 c5fe 500
Stachura
Reposted fromwomansplace womansplace viamonam monam
darshan
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viamonam monam
darshan
7094 d870
Reposted fromundertow undertow viamonam monam
darshan
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viamonam monam
darshan
0814 dec0 500
Reposted fromhepke hepke viamonam monam
9098 b58c 500

huariqueje:

Picasso’s Atelier  at 7 Rue des Grands-Augustin , Paris -  Alexander Lieberman 1954

American 1912-1999

Photography

Reposted fromLittleJack LittleJack viamonam monam

May 13 2017

darshan
9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viamonam monam
darshan
Reposted fromFlau Flau viamonam monam

May 05 2017

0605 3d5c 500
Reposted fromkankryvantas kankryvantas viamonam monam
1078 3f1d
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viamonam monam
7971 c98f 500
Reposted fromfreakish freakish viaberewere berewere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl