Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

darshan
1409 36f4 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaamania amania

June 03 2015

darshan

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viabebraveandhappy bebraveandhappy
darshan
Reposted fromapatia apatia viaamania amania
darshan
darshan
Reposted fromciarka ciarka viaamania amania
darshan
Jeśli ktoś chce mnie, musi chcieć tylko mnie.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaamania amania
darshan
3404 b493
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaamania amania
darshan
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viaamania amania
8420 feb5
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaamania amania
darshan
4593 d9fc
Reposted fromlittlefool littlefool viaamania amania
darshan
darshan
5646 94b0 500
5.
Reposted fromtazniebieskimi tazniebieskimi viaamania amania
darshan
darshan
7437 18cc
Reposted fromrol rol viaamania amania
darshan
darshan
Amsterdam, The Netherlands
Reposted fromarchitectonic architectonic viaamania amania
darshan
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Sollis
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaamania amania
darshan
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— bułhakow
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaamania amania
darshan
Reposted frommayamar mayamar viaamania amania
darshan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl